Bokning och förberedelse

Sotning är obligatoriskt

Vi finns till hands om du har frågor eller vill boka om din tid. Men eftersom trycket på vår telefonlinje är högt vill vi att du läser igenom följande till att börja med. Eftersom sotning är obligatoriskt, enligt lagen om skydd mot olyckor, kan du normalt inte avboka din tid bara omboka den.

Om det handlar om eldstäder som inte används behöver dessa inte sotas. Då kommer de att bli avställda och beläggas med nyttjandeförbud tillsvidare. Vill du använda eldstaden igen måste du besiktiga och få den godkänd innan du kan börja elda.

Förbered väl

När du ska få en sotning genomförd är det alltid bra att skydda golvet på vägen mellan ytterdörren och eldstaden, till exempel genom att lägga ut tidningar. En god idé är också att skydda möbler och inredning i eldstadens närhet.

Att sota medför alltid en viss risk att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut i luften. Det gäller framför allt när man sotar skorstenen men även då man öppnar luckor för att få ut sotet.

Vi ber er också se till att hundar inte är på plats när vi ska sota. Att en främling arbetar i huset kan upplevas som hotfullt och orsaka onödiga utfall av oro och aggression hos djuret.

Radbandsprincipen håller priserna nere

Lagen säger att sotaren ska planera och avisera sin tid för sotningen så att arbetet kan göras så effektivt som möjligt. Syftet är att hålla nere kostnaderna så att priserna för sotning blir så låga som möjligt. I praktiken innebär det att sotaren ska arbeta i geografisk ordning, enligt en så kallad radbandsprincip.

Tillsammans med vår kund försöker vi hitta alternativa lösningar. Det kan till exempel handla om att hämta nyckeln hos en granne eller ändra till ett annat klockslag samma dag. Vi förbehåller oss dock rätten att avgöra från fall till fall. Det är möjligt att boka om tiden till inom tidsspannet 07.15-14.25.

Räddningstjänsten tar över efter två försök

Har vi inte fått tillträde på två försök övergår ärendet till Räddningstjänsten som hanterar det vidare. Den merkostnad detta innebär debiteras dig som fastighetsägare. Enligt kommunens avtal är förestående resa, eget arbete, pågående städning eller förestående helgtid inte giltiga skäl för få ändra tid.

LIzepzD9

Vi ringer upp dig!

Fyll i namn & telefonnummer, så ringer vi upp dig.