Inför besöket

För rationell planering av rengöringsarbete och för en smidig tillämpning av entreprenörens tillträdesrätt för arbetets utförande skall fastighetsägaren på begäran lämna uppgifter om de objekt som berörs av föreskriven rengöring.

Exempel på sådana uppgifter är:

 • ändringar av beståndet av rensningspliktiga objekt.
 • idrifttagande av eldstad, som varit avställd längre tid än tillämplig frist för brandskyddskontrollen.
 • ändringar i eldstadsplaneringen.
 • övergång till annat bränsleslag, om detta föranleder ändring av den tillämpade rengörings- eller kontrollintervallen.

Om tillträde för arbetet ej kan lämnas på den aviserade tiden, skall anmälan härom göras snarast (minst 5 dagar innan förrättningsdagen) efter aviseringen till vår expedition. Ändring av tiden utan särskilt skäl, medför särskilda avgifter enligt av kommunen beslutad taxa för rengöring.

Som särskilda skäl för att aviserad förrättning skall flyttas till annan tidpunkt utan extra kostnad räknas hastigt påkommen sjukdom eller jämförbart speciellt förhållande, men ej t.ex. förestående resa, eget arbete, önskemål om att själv vara med vid förrättningstillfället, pågående städning eller tvätt eller förestående helgtid.

Tillgänglighet och förberedelse

Fastighetsägare skall tillse att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den tidpunkt som har aviserats.

Fastighetsägaren skall ha vidtagit erforderliga förberedelser så att arbetet kan påbörjas utan dröjsmål och utföras utan onödigt hinder. De förberedande åtgärder som fastighetsägaren skall vidta är en förutsättning för att arbetet skall ersättas med de fasta avgifter som anges i rengöringstaxan.

För rengöring skall särskilt tillse att:

 • vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad ej är belamrad med föremål som är hindrande eller kan komma till skada
 • det finns arbetsutrymme runt eldstaden
 • sådant som är ömtåligt för smuts ej finns i pannrummet eller nära eldstad i annat rum
 • prydnadsföremål på eller invid eldstad tas bort
 • det för uppsamling av sot finns särskilt askutrymme i närheten av eldstad eller kärl av obrännbart material inkl. lock (OBS! att plastkärl ej får användas)samt lämplig skyffel finns
 • rensluckor i vinds- och källarutrymme ej är blockerade och att utrymme med sådan lucka hålls tillgängligt vid rengöring
 • i byggbestämmelser föreskrivna anordningar för takarbete (ev. erforderlig fast anbringad stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege och arbetsplan med skyddsräcke) finns och är väl underhållna
 • om lös väggstege godtas, skall denna finnas tillgänglig vid uppstigningsstället till taket
 • väg är skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid
 • om stoftsugare eller el-drivet verktyg används vid sotningen, ett skyddsjordat el-uttag finns tillgängligt vid eldstaden eller i dess omedelbara närhet
 • vid arbete inom bostadutrymme stege eller liknande, som fordras för rensningen finns tillgängligt vid arbetsstället
VVs69Th_

Vi ringer upp dig!

Fyll i namn & telefonnummer, så ringer vi upp dig.