Sotning

Det ansvarar du för
Det är du som fastighetsägare som själv ansvarar för att din fastighet har ett rimligt brandskydd. Det innebär bland annat att du måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder är så liten som möjligt. Därför bör du bland annat ha koll på hur mycket ved/bränsle som du förbrukar årligen. För det är den förbrukningen som avgör hur ofta du behöver få sotat. Om du förändrar den förbrukningen är det viktigt att du rapporterar det till oss så att du ligger på rätt sotningsfrist. Anlita oss som experter och skorstensfejare så kan du känna dig lugn.

Det ansvarar kommunen för
Kommunens ansvar är att alla sotningspliktiga objekt sotas och brandskyddskontrolleras. Sotningen av eldstäder och rökkanaler måste dessutom utföras av den skorstensfejare som upphandlats. Normalt håller den skorstensfejarmästare som fått uppdraget av kommunen reda på när ett objekt skall sotas och aviserar fastighetsägaren i god tid. Det vanliga är då att man anger en tid då sotningen kommer utföras.

Kom överens om en bra tidpunkt
Skulle tiden vara olämplig kan du vända sig till skorstensfejaren och komma överens om en annan tid. Om ingen kan vara hemma när skorstensfejaren kommer bör du i förväg komma överens om hur han eller hon ska få tillträde till fastigheten.

Det kontrolleras
Skorstensfejaren kontrollerar också de takskydds-anordningar som behövs för sotningen. Om man upptäcker felaktigheter görs ett muntligt eller skriftligt påpekande. Vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder ska du kontakta skorstensfejaren. Det gäller även rökkanaler för installationsbesiktning eller kameraundersökning.

Sotningsfrister